Pied Beauty by Gerard Manley Hopkins: A Translation to Deriadian Filipino

(This took a long time and a lot of polishing before I got it right, probably my best and most ambitious translation yet)

Batiking Kariktan
translated by Karlo Antonio Galay David

Luwalhati sa Diyos ng kapuntikan –
Sa kámbang-bakang kulay ng kaulapan;
Sa nagmamapang hagod-bulok ng basakang haluan;
Bagang-uling na lamang pili; kuyos ng kuwago;
Lupang nilaraw, niluak – bungkal, daro, arado
At sa lahat ng kabihasaan: basbas, taga, at galho.

Lahat ng batok, bago, bihira, lain;
Ano mang balingbaling, batik-batik (inano kaya?)
ng kaabtik, kabagal; tamis, asim; sidlak, silim;
Kanyang Inama itong lahat, higit-ayos ang ganda:

Purihin Siya.

 

Pied Beauty
by Gerard Manley Hopkins, SJ

Glory be to God for dappled things –
For skies of couple-colour as a brinded cow;
For rose-moles all in stipple upon trout that swim;
Fresh-firecoal chestnut-falls; finches’ wings;
Landscape plotted and pieced – fold, fallow, and plough;
And áll trádes, their gear and tackle and trim.

All things counter, original, spare, strange;
Whatever is fickle, freckled (who knows how?)
With swift, slow; sweet, sour; adazzle, dim;
He fathers-forth whose beauty is past change:

Praise Him.

 

 

 

 

Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s