Sonnet 18 by William Shakespeare: A Translation to Davao Filipino

Translated by Karlo Antonio Galay David

Ikumpara kita sa isang araw ng berano?
Sus, kaganda mo lang, ka-angayan.
Palagasin lang ng hangin ang mga udlot sa Mayo
at sa tag-init kaigsi lang ng bentahan.
Minsan kainit lang din talaga ng araw,
tapos madalas din madag-uman lang siya:
At lahat ng maganda mabagsak din sa kabalaw,
mangyarian lang, mabagnotan ng pagbago, mapabaya.
Pero ikaw hindi magkupas ang iyong berano
O mawalaan man niyang kaganda mong kita,
Ang kamatayan man gani hindi makahambog na kanya kang naanino,
Kay kalabongan mo lang ang panahon sa mga walang hanggang salita.
Habang makahinga ang tao, makakita ang mata
mapanatili ko ito, at ikaw, mapanatili kita

Sonnet 18
by William Shakespeare

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course, untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade
Nor lose possession of that fair thou ow’st;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st;
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Advertisements


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s